ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542. - 575 หน้า.

ฉ. 8-10 ใช้ชื่อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย. แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. 2541.

9742825467


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

HF1382.6.ก5 / ท92 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544