สุรพล ราชภัณฑารักษ์.

การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง. (International politics in the middle East) โดย สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ และ พนมพร อนุรักษ์. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523. - 394 หน้า. แผนที่.


ตะวันออกกลาง -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง.

DS63 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544