สุรพล ราชภัณฑารักษ์.

การเมืองในตะวันออกกลาง (Politics in the Middle East) โดย สุรพล ราชภัณฑารักษ,์ สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ และ พนมพร อนุรักษ์. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520. - 271 หน้า. ตาราง. แผนที่.


ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง.

DS63 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544