บรรจง บินกาซัน.

สถานการณ์ตะวันออกกลาง ความเป็นจริงและความเป็นไป. - กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524. - 120 หน้า.


ตะวันออกกลาง -- การเมืองและการปกครอง.

DS63 / .บ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544