การสำรวจสำมะโนครัวทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2480 ประชากร. - พระนคร, กองทะเบียน กรมมหาดไทย, 2484. - 5 เล่ม.

ล. 1. ประชากรแห่งท้องที่ต่างๆ -- ล. 2. ประชากรจำแนกตามลักษณะต่างๆ -- ล. 3. อาชีพ -- ล. 4. การเกษตร -- ล. 5. ประชากรยอดรวมทั่วราชอาณาจักร


ไทย -- สำมะโนประชากร.

HA1784 / .ม5 2480

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)