จิตรลดา จูงวงศ์.

แนวทางในการตรวจสอบควบคุมการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐในความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการ / โดย จิตรลดา จูงวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. - 7, 137 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การสืบสวนการทุจริต.
การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)
วิธีพิจารณาความอาญา.
การสืบสวนการทุจริต -- ไทย.
การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) -- ไทย.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

K5261 / .จ63

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)