ระพี สาคริก, 2465-

เกษตรกรที่รัก : มุมมองที่สะท้อนภาพปัญหาเกษตรไทย / ระพี สาคริก. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. - 1, 153 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9745534269


เกษตรกรรม -- ไทย.
เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.
เกษตรกรรมทางเลือก -- ไทย.

S471.ท9 / ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544