การค้นคว้าและเขียนรายงาน / [จัดทำโดย] ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2540. - 226 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ ; ลำดับที่ 30 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์) ; ลำดับที่ 30. .

9746371452


การค้นข้อสนเทศ -- คู่มือ.
การเขียนรายงาน.
วิจัย.

Z665 / .ก54 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544