ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541. - 575 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย สมศักดิ์ คุณเงิน ... (และคนอื่นๆ).

9742823596


สัญญา -- ไทย.
กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

HF1382.6.ก5 / ท92 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544