สุรชาติ บำรุงสุข.

ทหารกับประชาธิปไตยไทย : จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต = The military and Thai democracy : from October 14, 1973 to present and future / สุรชาติ บำรุงสุข. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2541. - 20, 283 หน้า. - โครงการหนังสือเล่ม ; อันดับ 13 . - โครงการหนังสือเล่ม (มหาวิทยาลัยเกริก. ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา) ; อับดับที่ 13. .

9747137577


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- กองทัพ -- กิจกรรมทางการเมือง.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2500-?

UA853.ท9 / ส685

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544