วัส ติงสมิตร.

กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = Law on Intellectual Property and International Trade Courts : พร้อมข้อสังเกต / วัส ติงสมิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541. - 178 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : พร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและเรียงข้อ. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9747717182


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.

KPT1155 / .ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544