พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541. - 85 หน้า.

9742823804


ศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3645.ก28 / 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544