พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. พรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์นิติธรรม. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538. - 79 หน้า.


พรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.

KPT2488.ก28 / 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544