นันทนา กปิลกาญจน์.

การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2453-2468 / นันทนา กปิลกาญจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540. - 168 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9742774811


มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 6, 2453-2468.

DS582.6 / .น62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544