ธวัชชัย วรพงศธร.

หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ / ธวัชชัย วรพงศธร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. - 507 หน้า : ภาพประกอบ.

9746369644


สาธารณสุข -- วิจัย.
วิจัย.

WA20.5 / .ธ56 2540

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)