สุนทร มณีสวัสดิ์.

คำอธิบายกฎหมายฟื้นฟูกิจการ (พ.ร.บ. ล้มละลายมาตรา 90/1-มาตรา 90/90) / สุนทร มณีสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541. - 234 หน้า : ภาพประกอบ.

9742824002


การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.

KPT1147 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544