กลยุทธการจัดการ วางแผน ควบคุมการประชุม / ของ National Institute of Business Management ; เรียบเรียงโดย สมพงษ์ บุญธรรมจินดา, รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2538. - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

9745123013


การประชุมทางธุรกิจ.
การสื่อสารในการจัดการ.

HF5734.5 / .ก44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544