นิรัชรา คุ้มพงษ์, 2503-

การกำหนดภารกิจสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ (Assignment of services provided by local governments) - กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. - 176 หน้า. ตาราง. แผนภูมิ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS7402.ก2 / น58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544