สารัตถะแห่งสิทธิชุมชน : หลักการและความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชน ในทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น / เจริญ คัมภีรภาพ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย, 2541. - 206 หน้า.

จัดพิมพ์จากบทความและผลสรุปจากการสัมมนาเรื่อง "ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาไทย" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2540 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

9748624145


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
ทรัพยากรธรรมชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1155 / .ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544