ภาพลักษณ์ไทย : สัมมนาเจ้าหน้าที่สารนิเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก พ.ศ. 2540 / กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2540. - 492 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


กระทรวงการต่างประเทศ--การประชาสัมพันธ์--การประชุม.


การประชาสัมพันธ์ของรัฐ -- ไทย -- การประชุม.
ยาเสพติด -- ไทย.
โสเภณี -- ไทย.
การค้าประเวณี -- ไทย.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- ไทย.
แรงงาน -- ไทย.

JQ1745.ก55ป4 / ภ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544