ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ; บรรณาธิการ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539. - 243, [5] หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747773554


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-

M1824 / .ด33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544