พูนศรี สงวนชีพ.

การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ = Fiscal administration and budgetary process / พูนศรี สงวนชีพ, พงษ์ศัณห์ ศรีสมทรัพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.


กระทรวงการคลัง.


การคลังสาธารณะ.
การคลังสาธารณะ -- ไทย.
งบประมาณ.
รัฐวิสาหกิจ.
หนี้สาธารณะ.

HJ191.ท92 / พ7 2525

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)