มาลินี วงษ์สิทธิ์.

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : รายงานเบื้องต้น = Community participation in providing care, services and activities for Thai elderly / มาลินี วงษ์สิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, อัจฉรา เอ๊นซ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 184 หน้า. - เอกสารสถาบัน ; หมายเลข 263/41 . - เอกสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์) ; หมายเลข 263/41. .

9746351524


ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทย.
ผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะสังคม.
ผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทย.

HV1484.ท92 / ม63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544