นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2406-2490.

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ประทาน พระยาอนุมานราชธน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2521. - 5 เล่ม. ภาพประกอบ.


นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2406-2490.


ภาษาไทย.
ภาษาศาสตร์.
ความรู้ทั่วไป.
วรรณกรรมไทย.
กกุธภัณฑ์ -- ไทย.


ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

AC159 / .น4 2521

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544