กุศล บุญยืน.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / กุศล บุญยืน. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541. - ก-น, 366 หน้า.


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ก7 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544