กิตติศักดิ์ ปรกติ.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 / กิตติศักดิ์ ปรกติ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541. - 151 หน้า.

9742824355


ระบบราชการ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
สิทธิพลเมือง -- ไทย.

JQ1745 / .ก985

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544