ทวี ธีระวงศ์เสรี.

สถานภาพทางกฎหมายของชาวจีนในประเทศไทย - กรุงเทพฯ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516. - 235 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ของ โอเดียนสโตร์ มีจำนวน 185 หน้า.

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.


ชาวจีน -- ไทย.

จีนศึกษา

DS570.จ6 / ท4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544