วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับปรับปรุง) / ผู้เขียน วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. - พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2541. - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

9740840922


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB172.5 / .ว63 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544