หน้าที่ของนักเดินเรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน / รวบรวมโดย หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสถาบันวิทยาการเรือ (The Nautical Institute) ประเทศอังกฤษ ; เรือเอกตระกูล พุ่มเสนาะ แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ. - Maritime law series .

มีภาคภาษาอังกฤษท้ายเล่ม.

9747717247


ลูกเรือ -- สถานภาพทางกฎหมาย.
กฎหมายพาณิชยนาวี -- อังกฤษ.
Sailors -- Legal status, laws, etc.
Maritime law -- Great Britain.

K1197 / .ห26

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544