กรรณิการ์ สาตรปรุง.

ราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น : โลกทัศน์ชนชั้นนำไทย = Rajadhiraja Samkok and Saihan : world views of the Thai elites / กรรณิการ์ สาตรปรุง ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. - 44, 298 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผ่นที่. - ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .

9748630552


สามก๊ก.
ราชาธิราช.
ไซ่ฮั่น.


ชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) ในวรรณกรรม.

จีนศึกษา

PL4200.5 / .ก36

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)