สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-

พัฒนาการเศรษฐกิจจากแนวพระราชดำริ / สุเมธ ตันติเวชกุล. - [กรุงเทพฯ] : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, [2539] - 13 แผ่น.

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ราชอาณาจักรไทยในรอบ 5 ทศวรรษแห่งการครองราชย์" วันที่ 7-9 สิงหาคม 2539 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปกร กระทรวงศึกษาธิการ.


ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559.


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544