ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, 2499-

ธรรมาภิวัตน์ / โดย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด, 2541. - 128 หน้า : ภาพประกอบ.

9748654273


ทุนนิยม.
สังคมนิยม.
ชนชั้นกลาง.

HB501 / .ช62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544