สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา.

หวังสร้างศิลป์นฤมิตร เพริศแพร้ว : การสืบทอดขนบกับการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ / สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 164 หน้า. - โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ ; ลำดับที่ 36 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์) ; ลำดับที่ 36. .

9746363588


กวีนิพนธ์ไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

PL4200.5 / .ส6185

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544