สมิต สัชฌุกร.

คำสารภาพของผู้ซื้อ / สมิต สัชฌุกร. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541. - 118 หน้า.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: บทวิเคราะห์ที่ผู้ขายต้องรู้.

9742824592


การขาย.
ผู้บริโภค.

HC79.ผ7 / ส45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544