ประสิทธิ์ ตุลยาทร.

รายงานการวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครอง ของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ / โดย ประสิทธิ์ ตุลยาทร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540. - vii, 436 หน้า.

9748055213


นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

LB3610 / .ป45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544