กฤษณพงษ์ จุฑะกนก.

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของชุมชนชนบทไทย : กรณีศึกษา / กฤษณพงษ์ จุฑะกนก. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541. - ก-ง, 32 หน้า.


คุณภาพชีวิต -- ไทย.
ความต้องการขั้นพื้นฐาน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะชนบท.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544