อำพน เจริญชีวินทร์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ / อำพน เจริญชีวินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติ่ม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541. - 96 หน้า.


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.
พินัยกรรม -- ไทย.

KPT770 / .อ64 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544