สุขใจ น้ำผุด, 2488-

การบริหารการเงินสำหรับเด็กในยุค ไอ เอ็ม เอฟ / [โดย] สุขใจ น้ำผุด. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. - 31 หน้า.


การออมกับการลงทุน -- ไทย.
การเงินส่วนบุคคล -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544