โยะชิฮะระ, คุนิโอะ, ค.ศ. 1939-

การพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (Japanese economic development) แปลโดย สุกัญญา นิธังกร. - ม.ป.ท., ม.ป.ป. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ภาพประกอบ. ตาราง.


ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC462 / .ย93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544