ประเสริฐ วัจนปราชญ์.

ความเป็นไปได้ของการใช้วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการทำนายราคาตลาด ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The possibility of using technical analysis method for forecasting the market prices of securities in the Stock Exchange of Thailand / โดย ประเสริฐ วัจนปราชญ์. - [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. - 7, 131 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.


พยากรณ์ราคาหุ้น.

HG4637 / .ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544