ดาราพร คงจา.

กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล / ดาราพร คงจา. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2541. - 132 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 2550.

9742915741


กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3105 / .ด64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544