เศรษฐศาสตร์กระแสทวน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. - 232 หน้า : ภาพประกอบ. - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; 9 .

9743316493


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ศ738

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544