รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / [รวบรวมและแปลโดย] คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ; ภาวดี ทองอุไทย บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2541. - 147 หน้า.


อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ค.ศ. 1980)


การกีดกันทางเพศต่อสตรี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สิทธิสตรี -- ไทย.

KPT2467.ส34 / ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544