ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ก.พ., 2541. - 41 หน้า. - เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; .


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
หน้าที่พลเมือง.
เสรีภาพ

KPT2460 / .ช63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544