สาโรจน์ สุนันทิวัฒน์.

หลักสถิติ. - กรุงเทพฯ, วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2516. - 234 หน้า. ตาราง.


สถิติ.

HA29 / .ส5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544