วันดี กฤษณพันธ์.

สมุนไพรน่ารู้ / วันดี กฤษณพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงแก้ไข. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 273 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 20 .

9746377388


เครื่องยาจากพืช.
สมุนไพร.
สมุนไพร -- ไทย.
สมุนไพร -- จีน.

จีนศึกษา

QV766 / .ว642 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544