สมนึก แตงเจริญ.

การคลังสาธารณะ. - ม.ป.ท., ม.ป.ป. - 94 หน้า. ตาราง. กราฟ.


การคลังสาธารณะ.

HJ191.ท92 / ส39

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544