พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?] - ก-ข, 166 หน้า.


ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2850.ก28 / 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544