วัส ติงสมิตร.

ลิขสิทธิ์ = Copyright law : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / วัส ติงสมิตร. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542. - 2, 150 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9747717654


Copyright -- Thailand.
ลิขสิทธิ์ -- ไทย.
ลิขสิทธิ์ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1160.ก28 2542 / ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544