คติชนกับคนไทย-ไท : รวมบทความทางด้านคติชนวิทยาในบริบททางสังคม / ศิราพร ณ ถลาง, สุกัญญา ภัทราชัย บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. - 266 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดคติชนวิทยา ; อันดับ 1 . - โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ ; ลำดับที่ 42 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์) ; ลำดับที่ 42. .

9743310207


คติชาวบ้าน -- ไทย.
ชาวไท -- คติชาวบ้าน.


ไทย -- อารยธรรม.

GR312 / .ค36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544